Algemene voorwaarden Apprentice

 1. (Arnhem, januari 2019)

Artikel 1. Definities
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Apprentice:
 de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Apprentice Praktische Communicatie BV, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30195468, onder meer handelend onder de namen: “Apprentice Uitgevers” en “Apprentice XM”;

 

Deelnemer:
 de (rechts)persoon die met Apprentice een deelnameovereenkomst heeft gesloten;

 

Deelnameovereenkomst/overeenkomst:
 de overeenkomst tussen Apprentice en de Deelnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de deelnameovereenkomst tussen Apprentice en de Deelnemer en zijn daarop van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 2. In geval van strijdigheid tussen een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden met een of meer bepalingen in de Deelnameovereenkomst prevaleren de laatstgenoemde bepalingen.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Deelnemer die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn voor Apprentice alleen bindend indien en voor zover deze door Apprentice uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Apprentice heeft het recht een Deelnemer naar eigen inzicht van deelname te weigeren zonder opgaaf van reden.
  •  

Artikel 3. Totstandkoming van de deelnameovereenkomst
 De Deelnameovereenkomst komt tot stand nadat Apprentice de door of namens de Deelnemer ondertekende overeenkomst heeft ontvangen en deelname heeft bevestigd.

 

Artikel 4. Onderwerp van de overeenkomst
 Het onderwerp of de onderwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft, is aangegeven op de deelnameovereenkomst, waarbij de Deelnemer de keuze heeft uit de navolgende opties:

 • schoolkrant/magazine, nader uitgewerkt onder artikel 5
 • jaarboeken/afscheidboeken, nader uitgewerkt onder artikel 6
 • profielwerkstukken, nader uitgewerkt onder artikel 7
 • agenda’s, nader uitgewerkt onder artikel 8
 • open dag pakket, nader uitgewerkt onder artikel 9
 • app voor Android, I-en Windows-phone, nader uitgewerkt onder artikel 10

 

Artikel 5. Schoolkrant/magazine

 • De deelnemer is vrij om te bepalen aan welke deadlines/uitgaven hij meedoet.
 • Apprentice zorgt voor een werkende portal voor het maken van een schoolkrant of magazine, met bijbehorende service, ondersteuning en geeft een workshop, indien nodig, over het maken van een schoolkrant.
 • De deelnemer zorgt voor een klaar en goedgekeurde schoolkrant/ schoolmagazine in de portal op de afgesproken deadline en met de afgesproken specificaties.
 • Apprentice zorgt ervoor dat de in Portal XM gemaakte schoolkrant of magazine bij de drukker komt, gedrukt wordt en, in afgesproken aantallen, op de afgesproken dag en plaats afgeleverd wordt.

 

Artikel 6. Jaarboeken en afscheidsboeken

 • Jaarboeken en afscheidsboeken kunnen via Portal XM worden gemaakt.
 • Bij dit onderdeel kan de Deelnemer een keuze maken over formaat, gebruikte papiersoort voor de inhoud en kaft en afwerking.
 • Deelnemer ontvangt een orderbevestiging van het jaarboek/afscheidsboek van Apprentice. De specificaties zoals deze hierin zijn aangegeven, zijn bindend.
 • Apprentice zorgt voor een werkende portal voor het maken van een jaarboek met bijbehorende service, ondersteuning en een geeft een workshop, indien nodig.
 • De deelnemer zorgt voor een klaar en goedgekeurd jaarboek in de portal op de afgesproken deadline en met de afgesproken specificaties.
 • Apprentice zorgt ervoor dat in de portal gemaakte jaarboek bij de drukker komt, gedrukt wordt en dit, in afgesproken aantallen, specificaties op de afgesproken dag en plaats afgeleverd wordt.

 

Artikel 7. Profielwerkstukken

 • Een profielwerkstuk wordt door een leerling in Portal XM gemaakt.
 • Een profielwerkstuk wordt in beperkte oplage gedrukt volgens de daarvoor afgesproken formaat, oplage en gebruikt materiaal.
 • Apprentice zorgt voor een werkende portal voor het maken van een profielwerkstuk met bijbehorende service en ondersteuning.
 • De deelnemer zorgt voor een klaar en goedgekeurd profielwerkstuk in de portal op de afgesproken deadline en met de afgesproken specificaties.
 • Apprentice zorgt ervoor dat het in de portal gemaakte profielwerkstuk bij de drukker komt, gedrukt wordt en dit, in afgesproken aantallen, specificaties op de afgesproken dag en plaats afgeleverd wordt.

 

Artikel 8. Agenda

 • Een agenda wordt door een school gemaakt. Het calendarium is standaard en wordt door Apprentice toegevoegd. De deelnemer kan schoolspecifieke pagina(’s) opmaken via Portal XM.
 • Apprentice zorgt voor een werkende portal voor het maken van een agenda met bijbehorende service en ondersteuning.
 • Deelnemer ontvangt een orderbevestiging van de agenda van Apprentice. De specificaties zoals deze hierin zijn aangegeven, zijn bindend.
 • De deelnemer zorgt voor een klaar en goedgekeurd agenda in de portal op de afgesproken deadline en met de afgesproken specificaties.
 • Apprentice zorgt ervoor dat in de portal gemaakte agenda bij de drukker komt, gedrukt wordt en dit, in afgesproken aantallen, specificaties op de afgesproken dag en plaats afgeleverd wordt.

 

Artikel 9. Open dag pakket

 • Een Open Dag Pakket bestaat uit de volgende mogelijkheden: een speciaal gemaakte schoolkrant/magazine, een poster, flyers, schoolboard en gebruik van de app.
 • Apprentice zorgt voor een werkende portal voor het maken van de betreffende keuze met bijbehorende service en ondersteuning.
 • De deelnemer zorgt voor een klaar en goedgekeurde opties in de portal op de afgesproken deadline en met de afgesproken specificaties.
 • Apprentice zorgt ervoor dat in de portal gemaakte keuze(s) bij de drukker en de automatiseerder komt, gedrukt en geactiveerd wordt en dit, in afgesproken specificaties op de afgesproken dag en plaats afgeleverd wordt.

 

Artikel 10. App voor Android, i-Phone en Windows Phone

 • De app is speciaal ontwikkeld door Apprentice voor diverse activiteiten op een school. Dit kan door de deelnemer zelf bepaald worden.
 • Apprentice zorgt ervoor dat de app gebruikt kan worden door de deelnemer, geactiveerd is in afgesproken specificaties op de afgesproken dag.
 • Apprentice zorgt ook voor bijbehorende service, ondersteuning en geeft, indien nodig, een workshop.
 • De deelnemer zorgt voor een opgeleide gebruiker die volgens de afgesproken specificaties de app kan verwerken.

 

Artikel 11. Uitvoering van de overeenkomst door Apprentice

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Apprentice deze nakomen zoals bepaald in artikelen 5 tot en met 10 voor het desbetreffende product c.q. dienst, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van de Deelnemer.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst door Apprentice dit vereist, heeft Apprentice het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Apprentice accepteert geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden die worden verricht door derden.
 3. Deelnemer is verplicht al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst door Apprentice mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Deelnemer er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Apprentice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Apprentice worden verstrekt.
 4. Het is Apprentice toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de Deelnemer aangeleverde materiaal en wel zonder vooraf gegeven toestemming van de Deelnemer.
 5. Indien dit onderdeel is van de overeenkomst, zal Apprentice de Deelnemer een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft de Deelnemer toegang tot een administratief account en een beheertool. Daarmee kan de Deelnemer accounts voor individuele gebruikers beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers kan instellen, een en ander binnen de door Apprentice aangegeven grenzen. De Deelnemer zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord van het overeengekomen product c.q. de aangeboden dienst.
 6. Ieder gebruik dat door middel van het administratief account of een account van een individuele gebruiker plaatsvindt, geschiedt voor rekening en risico van uitsluitend de Deelnemer. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient de Deelnemer dit zo spoedig mogelijk aan Apprentice te melden, zodat deze daartegen maatregelen kan nemen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen van de Deelnemer.
 7. Apprentice heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Deelnemer een verplichting jegens Apprentice niet na komt en/of in strijd handelt met de overeenkomst c.q. deze voorwaarden.

 

Artikel 12. Prijzen

 • De Deelnemer is aan Apprentice een vast bedrag per jaar verschuldigd voor het abonnement op Apprentice XM. De inhoud en de actuele kosten van Portal XM staan vermeld op de Prijslijst Apprentice XM, zoals deze van toepassing is ten tijde van het aangaan van de Deelnameovereenkomst.
 • Tarieven per product/dienst, zoals vermeld bij punt 5 tot en met punt 10, staan vermeld op de betreffende Prijslijst, zoals deze van toepassing is ten tijde van het aangaan van de Deelnameovereenkomst.
 • Voorbehoud wijzigingen die tijdens de looptijd van de overeenkomst toegepast worden en deze wijziging wordt vermeld op de nieuwe informatiekaart die op dat moment wordt toegezonden aan de deelnemer.
 • Deelnemer is verplicht om gedurende de overeenkomst het drukwerk van schoolkranten, al dan niet gemaakt in Portal XM, via Apprentice af te nemen.
 • Deelnemer is verplicht het drukwerk van andere producten – anders dan de schoolkrant – gemaakt in Portal XM via Apprentice af te nemen.
 • Apprentice is gerechtigd de tarieven zoals vermeld op de Prijslijst Apprentice XM jaarlijks aan te passen. Dit heeft alsdan geen consequenties voor de lopende contractperiode. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt dan heeft de deelnemer het recht de overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen na kennisgeving van de verhoging, tegen de einddatum van de lopende contractperiode.

 

Artikel 13. Facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Bij aanvang van de deelname en vervolgens jaarlijks, stuurt Apprentice een factuur met betrekking tot de bijdrage voor Portal XM. De drukwerkfactuur wordt per onderdeel, per uitgave, per afgifte verstuurd, al dan niet met vermelde startkosten. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is De Deelnemer die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Apprentice.
 3. Bij een niet tijdige betaling is de Deelnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar indien de Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling en/of faillissement aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Deelnemer wordt gelegd, de Deelnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In deze gevallen heeft Apprentice voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de Deelnemer die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 14. Ingangsdatum en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst gaat in op de datum waarop de overeenkomst conform artikel 2 tot stand is gekomen en geldt voor de duur van één jaar, met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode. De overeenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.
 2. De opzegtermijn van 3 kalendermaanden geldt alleen indien de Deelnemer niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien de Deelnemer wel vanuit beroep of bedrijf handelt, geldt een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de duur van de overeenkomst.
 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Apprentice gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de Deelnemer op te heffen. Apprentice is niet verplicht in dat geval de Deelnemer een kopie van deze data te verschaffen.

 

Artikel 15. Levertijden

 1. Door Apprentice opgegeven termijnen van levering zijn slechts indicatief, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft.
 2. Apprentice is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Deelnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien de Deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft de Deelnemer het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Apprentice is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de inhoud van de redactionele input van de Deelnemer.
 2. Aansprakelijkheid van Apprentice voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid van Apprentice voor directe schade geleden door de Deelnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Apprentice van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Deelnemer overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Apprentice, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de Deelnemer onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 1.000,- (exclusief btw).
 4. Buiten het hiervoor genoemde geval rust op Apprentice geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De genoemde aansprakelijkheidsbeperking komt uitsluitend te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Apprentice.
 5. De aansprakelijkheid van Apprentice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Deelnemer Apprentice onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Apprentice ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Apprentice in staat is adequaat te reageren.
 6. Apprentice is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Deelnemer de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Apprentice meldt.
 8. De Deelnemer vrijwaart Apprentice voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een dienst die door de Deelnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Apprentice geleverde zaken, materialen of resultaten.
 9. De Deelnemer staat er voor in dat teksten en afbeeldingen die deel uitmaken van redactionele input van de Deelnemer vrij zijn van auteursrechten en persoonlijkheidsrechten, dan wel met toestemming van de rechthebbende kunnen worden gepubliceerd.
 10. De Deelnemer zal Apprentice volledig vrijwaren ten aanzien van voornoemde aanspraken van derden.
 11. Bij deelname aan acties of activiteiten, georganiseerd door Apprentice, is Apprentice niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal. Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico van de deelnemers aan deze activiteiten.
 12. Indien de Deelnemer enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt heeft Apprentice het recht alle met de Deelnemer gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Apprentice op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 13. Onder de Deelnemer wordt in dit artikel uitsluitend verstaan een Deelnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

Artikel 17. Beschikbaarheid van Apprentice producten en diensten

 1. Apprentice zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Apprentice opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke daarvan gelden de navolgende bepalingen.
 2. Apprentice zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Apprentice is hierbij echter afhankelijk van haar eventuele leverancier(s). Apprentice is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de producten en diensten niet ten goede komt.
 3. Apprentice zal zich inspannen om te zorgen dat de Deelnemer gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Apprentice. Apprentice kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 4. Indien naar het oordeel van Apprentice een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Apprentice of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, malware, trojans en vergelijkbare software, is Apprentice gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

Artikel 18.  Storingen en overmacht

 1. Apprentice heeft het recht om haar systemen, inclusief de Portal, haar website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Apprentice zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de Deelnemer tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Apprentice is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Apprentice heeft het recht om haar systemen, inclusief de Portal, website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Apprentice zich inspannen om de Deelnemer daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere deelnemers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor de Deelnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Apprentice is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Apprentice zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de producten en diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Deelnemer te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Apprentice door eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Apprentice kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 19 Rechten van intellectuele eigendom en persoonsgegevens

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de producten en diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen,mdocumentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Apprentice of haar licentiegevers.
 2. Het is de Deelnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De Deelnemer zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Apprentice, onverminderd het recht van Apprentice om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te treffen om de inbreuk te bestrijden.
 4. Het is Apprentice toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Apprentice door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de Deelnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. De Deelnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal de Deelnemer de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 6. Alle persoonsgegevens blijven eigendom van de Deelnemer, afnemers van de Deelnemer of eindgebruikers van de producten en diensten. Apprentice zal deze niet als haar eigendom opeisen en alleen gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Apprentice zal geen kennis nemen van data die de Deelnemer opslaat en/of verspreidt via de systemen van Apprentice, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Apprentice daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Apprentice zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 21. Klachten

Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 5 werkdagen mag de Deelnemer een reactie op de klacht verwachten.

 

Artikel 22. Wijzigingen voorwaarden

 1. Apprentice behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Apprentice of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien de Deelnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 23. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Apprentice gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 5. De door Apprentice ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Apprentice, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Deelnemer.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 7. De Deelnemer is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Apprentice. Apprentice kan dit doen zonder toestemming van de Deelnemer.

 

 

 

 

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

Indien Apprentice bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Deelnemer Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1. Algemeen

 

 1. De begrippen in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en hebben de betekenis die daaraan in de AVG istoegekend.

 

 1. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan de Deelnemer worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien de Deelnemer de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Apprentice vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Deelnemer Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

 

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

 

 1. Apprentice verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de overeenkomst in opdracht van de Deelnemer Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemmingworden bepaald.

 

 1. Apprentice zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Deelnemer is vastgesteld. De Deelnemer zal Apprentice op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

 

 1. Apprentice heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Apprentice neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

 

Artikel 3. Verplichtingen Apprentice

 

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Apprentice zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

 

 1. Apprentice zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Deelnemer aan Apprentice zullen worden aangeleverd.

 

 1. Apprentice zal de Deelnemer, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

 

 1. De verplichtingen van Apprentice die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Apprentice.

 

 1. Apprentice zal de Deelnemer in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van De Deelnemer in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

 

 1. Apprentice zal de Deelnemer de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een zogenaamdegegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

 

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

 

 1. Apprentice mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

 

 1. Apprentice zal de Deelnemer, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

 

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 

 1. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

 

 1. De toegestane verwerkingen zullen door Apprentice worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

 

 1. Apprentice is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van de Deelnemer en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de Deelnemer. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Deelnemer, verwerkingen voor doeleinden die niet door de Deelnemer aan Apprentice zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Apprentice niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij

de Deelnemer.

 

 1. De Deelnemer staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 

 1. De Deelnemer verleent Apprentice hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

 

 1. Op verzoek van de Deelnemer zal Apprentice de Deelnemer zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. De Deelnemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

 

 1. Apprentice zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen de Deelnemer en Apprentice zijn overeengekomen. Apprentice staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

 

Artikel 7. Beveiliging

 

 1. Apprentice zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

 1. Apprentice staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Apprentice zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

 1. De Deelnemer stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Apprentice ter beschikking, indien de Deelnemer zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste

beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

 

Artikel 8. Meldplicht

 

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Apprentice, zich naar beste kunnen inspannen om de Deelnemer daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan de Deelnemer beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Apprentice spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

 

 1. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Apprentice meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

De Deelnemer is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

 

 1. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te

verwachten) gevolg;

 • Wat is de (voorgestelde) oplossing;
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, de Deelnemer, toezichthouder).

 

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Apprentice, zal Apprentice het verzoek doorsturen aan de Deelnemer en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De Deelnemer zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Deelnemer hulp benodigd heeft van Apprentice voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Apprentice hieraan meewerken en kan Apprentice hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 

 1. Op alle Persoonsgegevens die Apprentice van de Deelnemer ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Apprentice zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

 

 1. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 

 • Voor zover de Deelnemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 11. Audit

 

 1. De Deelnemer heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

 

 1. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat de Deelnemer de bij Apprentice aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door de Deelnemer geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Apprentice aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Apprentice. De door de Deelnemer geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door de Deelnemer, eens per jaar plaats.

 

 1. Apprentice zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

 

 1. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.

 

 1. De redelijke kosten voor de audit worden door de Deelnemer gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door de Deelnemer zullen worden gedragen.

 

Artikel 12. Duur en opzegging

 

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst tussen partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

 

 1. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

 

 1. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

 

 1. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Apprentice de van de Deelnemer ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.